تصویب لایحه تاسیس دانشگاه تهران

کدخبر: ۱۳۰۵
۸ خرداد ۱۳۱۳ «لایحه قانون تاسیس دانشگاه تهران» که در اسفند ۱۳۱۲ به مجلس شورای ملی پیشنهاد شده بود در این روز به تصویب رسید. به موجب این قانون از مدارس عالی آن زمان از قبیل دارالمعلمین عالی، مدرسه حقوق و علوم سیاسی و مدرسه عالی طب، دانشگاه تهران تشکیل و اجزای مختلف آن به سرعت ایجاد شد.
تصویب لایحه تاسیس دانشگاه تهران

تا قبل از آن، در نقاط مختلف کشور، مدارس قدیمه‌ای وجود داشت که در آنها، علوم اسلامی و بسیاری از مباحث مربوط به علوم عقلی و نقلی تدریس می‌‌شد.

مجموعه این مدارس و ایجاد مدارس عالی دیگر نظیر دارالفنون و دارالمعلمین و همچنین لزوم وحدت و تمرکز در اداره این مدرسه‌های عالی سبب شد که وزارت فرهنگ طرح دانشگاهی به روش جدید را تدوین کند.