آخرین اخبار مسافران

  • تصویر کامل تاریخ اقتصادی تجارت اسلامی بین قرن اول تا نهم، به دلیل خاستگاه گزینشی منابع و ماهیت منابع طبقه‌بندی‌شده، دشوار است، اما این عامل دیدگاه ما را درباره‌ اهمیت و ساختارهای تاریخ اقتصادی تغییر نمی‌دهد.

  • ﺳﺎل۱۱۹۹‌ﻫ / ۱۷۸۵م. ﺗﻬﺮان ﺑﺮای آﺧـﺮﻳﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آقاﻣﺤﻤﺪﺧﺎن درآﻣﺪ. ﻣﺠﻨـﻮن ﺧـﺎن ﭘﺎزوﻛﻲ ﻛﻪ از ﺳﺮداران او ﺑﻮد ﺗﻬـﺮان را ﺗـﺼﺮف ﻛﺮد و ﻣﻮرد ﻟﻄﻒ و ﻧﻮازش آﻗﺎ ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن ﺑﺮادرزاده ﻏﻔﻮرﺧـﺎن ﺣـﺎﻛﻢ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻬﺮان ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻮی ﺧـﻮد ﺣـﺎﻛﻢ اﻳـﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد دﺳﺘﮕﻴﺮ شد و به دستور آﻗﺎ ﻣﺤﻤـﺪﺧﺎن ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ رﺳﻴﺪ. (‌ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻧﺎﺻﺮی، ج۳، ص۱۳۹۶) ﺑﺎ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن ﺗﻬﺮاﻧﻲ دﺳـﺖ ﺧﺎﻧـﺪان زﻧﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﻴﺸﻪ از…

  • تا سال‌های ۱۳۲۴ و ۱۳۲۵ ه.ش تعدادی از اتومبیل‌های شخصی به‌عنوان کرایه در خیابان‌های تهران به جابه‌جا کردن مسافر مشغول بودند، ولی هنوز درشکه‌ها نیز جایگاه خود را داشتند و مورد استفاده قرار می‌گرفتند.

  • یکی از مواردی که در رونق بازار و تجارت در هر منطقه موثر است و اهمیت تجاری شهر را نشان می‌دهد، کاروانسراهای آن منطقه است. هرچه کاروانسراهای شهری از نظر تعداد زیاد و از نظر کیفیت از رفاه و راحتی برخوردار باشند، نشان از حضور بازرگانان در آن شهر و دلیل بر شکوفایی تجارت می‌تواند باشد. کاروانسراها بهترین وسیله آسایش مسافر و حفظ کالا و امنیت راه و تامین آذوقه و ایجاد ارتباطات محسوب می‌شده‌اند. اگرچه…

  • نخستین جهانگرد غربی که در دوران اسلامی به ایران سفر کرد، خاخام بنیامین بن‌جناح از اهالی تو دلای اسپانیا بود. او که بین سال‌های ۵۶۰ - ۵۶۹ هجری به روزگار حکومت سلجوقیان از کشور ما دیدن کرد، ضمن بازدید از جوامع کلیمی مشرق زمین به کار تجارت نیز مشغول بود. بنیامین پس از دیدار از شوش و چند شهر دیگر در غرب ایران به هندوستان رفت. او اولین جهانگرد غربی است که بعد از دوران باستان راجع به خلیج‌فارس مطالبی…