آخرین اخبار قاچاق

  • رکود فعالیت‌های اقتصادی، نقصان در کشت و زرع محصولات کشاورزی ناشی از خشکسالی و کمبود مواد غذایی و فقر از جمله علل قاچاق در مناطق مرزی به‌شمار می‌رود. این اوضاعی بود که ایران در سال‌های پیش از به قدرت رسیدن رضاشاه به آن دچار و به‌واسطه وقوع جنگ جهانی اول و درگیرشدن ایران در این غائله اوضاع وخیم‌تر شده بود. فرار از پرداخت مالیات و عوارض گمرکی و رواج قاچاق ناشی از ناامنی مرزها نیز از عواقب این اوضاع…