مرگ شاه طهماسب یکم

کدخبر: ۹۷۸
شاه طهماسب یکم فرزند ارشد شاه اسماعیل یکم و دومین پادشاه از سلسله صفویه ۲۴ اردیبهشت سال ۹۵۵ در ۶۳ سالگی در قزوین درگذشت. ایران در زمان او چهار بار با لشکر عثمانی جنگ کرد. برخی اقدامات شاه طهماسب از این قرار بوده: او دستور ساخت خیابان سپه و دروازه عالی‌قاپو در قزوین را صادر کرد.
مرگ شاه طهماسب یکم

همچنین باروی طهماسبی تهران که تا زمان ناصرالدین شاه تغییر نکرد از آثار دوره اوست. همچنین با فرمان او در کنار رصدخانه سابق مراغه، رصدخانه جدیدی ساختند. به دستور شاه، میرمحمد منجم مامور شد تا حرکات سیارات و ستارگان را بررسی کند. میر محمد توانست باران بهار سال ۹۳۴ هجری را پیش‌بینی کند.

به این ترتیب گندم زیادی به‌دست آمد. شاه دستور داد تا انبارهای گندم ساخته شوند و گندم مازاد نیاز از زارعان خریده و ذخیره شود. سال بعد باران به موقع نبارید و این اقدام شاه موثر واقع شد. شاه دستور داد تا تقویم رایگان در دسترس همه مردم گذاشته شود، زیرا در آن زمان هر کس برای دانستن ساعت سعد و نحس مجبور بود بهای زیادی به کسانی که تقویم داشتند بپردازد.

شاه طهماسب به دور شهر تهران حصاری با ۱۱۴ برج کشید. پس از پایتخت شدن قزوین، شاه طهماسب جاده‌های قزوین – مشهد و قزوین – تبریز را وسیع و ارابه رو کرد. شاه در آذربایجان قشون دایمی ایجاد کرد. به این منظور ۴۰هزار سرباز را به رهبری نظام الدین روملو به شهرهای تبریز و مرند و دیگر شهرهای آذربایجان غربی فرستاد. هزینه این قشون دائمی حدود ۸ کرور طهماسبی بود. او همچنین موسیقی را ممنوع و موسیقیدانان را از دربار اخراج کرد.