تثبیت اقتصادی و تحلیل اسکناس در جریان

کدخبر: ۱۹۰۴

روز بیستم دی‌ماه ۱۳۳۹ در برخی جراید به نقل از بانک مرکزی ایران آماری منتشر شد که حکایت از کم شدن جریان اسکناس در دست مردم داشت.

در این گزارش اقتصادی آمده است: کم شدن اسکناس در جریان بر اثر ادامه سیاست «تثبیت اقتصادی» است. جمع کل اسکناس در جریان کشور در پایان آبان ۱۳۳۹ به میزان ۱۶ میلیارد و ۱۳۲ میلیون ریال بود و در پایان آذر به ۱۵ میلیارد و ۹۵۷ میلیون ریال رسیده است و در مقابل بدهی دولت به بانک ملی که در پایان آبان ۴ میلیارد و ۳۹۸ میلیون ریال بود در پایان آذر به ۴ میلیارد و ۴۵۷ میلیون ریال رسیده است و نیز بدهی‌های شهرداری‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دولتی مختصری کم شده و از ۱۶ میلیارد و ۴۹ میلیون ریال به ۱۵ میلیارد و ۷۱۲ میلیون ریال رسیده است.