دستور ساخت حمام‌های معدنی

کدخبر: ۱۸۸۸

تنظیم و تالیف گاهشمار: حسن فرازمند

خبری کوتاه در جراید روز ۷ بهمن ۱۳۰۹ حکایت از آن دارد که تیمورتاش، وزیر دربار وقت دستور داده است برای توسعه خدمات شیر و خورشید سرخ، اراضی روستای «شاهان گرماب» در مشهد به هیات شیر و خورشید سرخ واگذار شود که در آن حمام‌های معدنی و طبی در مجاورت‌ آب‌های معدنی این دهکده ساخته شود و مورد استفاده برای امور خیریه قرار گیرد.

«شاهان گرماب» قریه کوچکی بوده است در ۸ فرسخی مشهد که گویا در آنجا آب‌های معدنی قابل‌توجهی در اراضی موقوفه و مورد اختلاف آنجا وجود داشته است.

در این روز همچنین خبر رسید که چون بودجه مریض‌خانه شیر و خورشید سرخ تربت‌جام، محل عواید مستقیمی نداشت و همه ماهه از عواید شعبه شیر و خورشید سرخ خراسان مخارج آن مریض‌خانه تامین می‌شد، آقای تیمورتاش، وزیر دربار در مسافرت اخیر خود موضوع مزبور را مورد توجه قرار داده و از املاک موقوفه فامیل غرائی که از محترمین تربت هستند، بودجه مریض‌خانه تربت را تامین کردند.