سخت‌گیری مجلس به سرم‌سازی رازی

کدخبر: ۱۸۸۷

مجلس شورای ملی در مصوبه‌ای که روز ۷ بهمن ۱۳۳۷ به تصویب رساند، برخی از مصوبات ۲۸ مهرماه همان سال را اصلاح کرد. در این مصوبه مقرر شده است که رئیس کل موسسه رازی با پیشنهاد شورای عالی و تصویب وزیر کشاورزی و از میان دکترهای دامپزشک متخصص در قانون میکروب‌شناسی و سرم و واکسن‌سازی انتخاب شود.

در این مصوبه مجلس شورای ملی همچنین قید شده است که بودجه موسسه رازی و شعب آن در حدود اعتباری که در بودجه کل کشور منظور می‌شود، تنظیم و بعد از تصویب شورای‌عالی به وسیله وزارت کشاورزی به وزارت دارایی ارسال شود و بعد از موافقت وزارت دارایی به موقع اجرا شود.

وزارت دارایی نیز موظف است اعتبار مصوب منظورشده در بودجه کل کشور را به اقساط چهارگانه در اختیار موسسه بگذارد و موسسه رازی می‌تواند در نقل‌وانتقال اعتبارات منظورشده در بودجه جزء که به طریق بالا تصویب می‌شود، با موافقت شورای‌عالی از ماده‌ای به ماده دیگر نقل‌وانتقال دهد.

در این قانون همچنین موسسه رازی ملزم شده است کلیه سرم‌ها و واکسن‌های مورد احتیاج وزارت کشاورزی را تهیه و برای توزیع و مصرف مجانی بین کشاورزان و دامداران در اختیار وزارت کشاورزی بگذارد.