تبدیل «قران» به «ریال»

کدخبر: ۱۸۲۲
هیات وزیران در نوزدهم فروردین سال ۱۳۱۱ قانونی تصویب کرد که براساس آن مقرر شد واحد «قران» پول ایران به ریال تبدیل شود.

در این مصوبه آمده است: بانک ملی ایران مکلف است در مقابل هر مقدار مسکوک نقره قرانی و تومانی و پنج قرانی که به این بانک تحویل داده شود، اسکناس‌های جدید مطالبه کند و به حساب یک ریال، یک قران اسکناس تسلیم نماید.

همچنین بانک ملی مکلف است اگر اشخاصی پهلوی طلا به بانک تسلیم نمایند و اسعار خارجی مطالبه کنند در مقابل اسعار (ارز) مزبور را روی پایه طلا به آنها بفروشد.

در ادامه این مصوبه آمده است: اسکناس‌های بانک شاهنشاهی از تاریخ اول فروردین ۱۳۱۱ تا آخر خرداد باید از طرف بانک مزبور جمع‌آوری شده و از جریان خارج گردد و بانک مزبور مکلف است در مقابل اسکناس‌های خود، مسکوک نقره به صاحبان آنها تسلیم نماید. بانک ملی همچنین موظف است دفتر مخصوصی برای ثبت نمره‌های اسکناس‌هایی که به جریان می‌افتد نگاه داشته و هریک اسکناسی را که به جریان بیندازد قبلا در آن دفتر ثبت نماید.