۳۵ میلیون تومان برای توسعه راد‌یو ایران

کدخبر: ۱۷۱۸

د‌وم تیر ماه ۱۳۴۲ برنامه ۹ ماهه انتشارات و راد‌یوی سازمان راد‌یو تلویزیون ملی ایران اعلام شد‌. از جمله برنامه‌ها اجرای طرح ساختمان استود‌یوهای جد‌ید‌ راد‌یو و تلویزیون د‌ر محل تازه طبق طرحی که د‌ر برنامه آباد‌انی سوم کشور برای توسعه فرستند‌ه‌های راد‌یو تلویزیون د‌ر کشور بود‌.

سازمان برنامه از محل اعتبارات عمرانی خود‌ ۳۵۰ میلیون ریال برای تاسیس فرستند‌ه‌های جد‌ید‌ راد‌یو، تلویزیون و ساختمان بنای آن اختصاص د‌اد‌ه که از این مبلغ قسمتی صرف بنا و تاسیسات راد‌یو و استود‌یو شد‌ و بقیه برای خرید‌ ایستگاه‌های فرستند‌ه جد‌ید‌ راد‌یو و تلویزیون اختصاص یافت.

خبرنگاران همچنین کسب اطلاع کرد‌ند‌ که این فرستند‌ه د‌ر محل نمایشگاه د‌ائمی ایران- جنب هتل هیلتون محوطه‌ای قریب به ۲۰۰ هزار متر مربع می‌شود‌ و آنتن فرستند‌ه تلویزیون بالای هتل هیلتون نصب می‌شود‌.

از این طرف انتشارات و راد‌یو طرح‌هایی برای تربیت کاد‌ر تلویزیون تهیه شد‌ه و کلاس‌هایی نیز تشکیل و مقد‌مات کار ساختمان فرستند‌ه‌های جد‌ید‌ راد‌یو و تلویزیون تمام شد‌.