نوسازی، از مالیات معاف شد

کدخبر: ۱۶۱۹

تنظیم و تالیف: حسن فرازمند‌‌

۲۷ مرداد ۱۳۵۲اراضی داخل طرح‌ نوسازی از پرداخت هرگونه مالیات معاف شدند، این تصمیمی بود که براساس یک بخشنامه منتشر شده از سوی وزارت دارایی در روز ۲۷ مرداد سال ۵۲ اتخاذ شد و روابط عمومی شهرداری تهران مکلف شد که مطلب مصوبه را به جراید کشور اطلاع دهد.

در بریده جراید شهرداری تهران در سال ۱۳۵۲ نیز آمد که وزارت دارایی تصمیم گرفته به همه حوزه‌های مالیاتی دستور دهد که از صاحبان اراضی داخل طرح نوسازی شهرها (در صورت دریافت گواهی شهرداری) از پرداخت و دریافت هرگونه مالیات خودداری شود.

«براساس بخشنامه وزارت دارایی، معافیت مالیاتی اراضی داخل طرح منحصر به سنوات و مدتی خواهد بود که اراضی داخل طرح باشد و صاحبان این گونه اراضی باید برای دریافت مفاصا حساب مالیاتی قبلا گواهی کتبی شهرداری را اخذ کنند.»

در این بخشنامه اضافه شده «مستغلات و مستحدثات اجاری از این امر مستثنی هستند و صاحبان مستغلات داخل طرح مکلف هستند مطابق قانون مالیات متعلقه را پرداخت کنند.» شهرداری تهران نیز اطلاعیه مربوطه را فردای آن روز در جراید منتشر کرد.