انتشار نخستین روزنامه پارلمانی ایران

کدخبر: ۱۴۵۱
روزنامه مجلس به‌عنوان نخستین روزنامه پارلمانی در ایران در تاریخ ۳ آذر ۱۲۸۵ ه.ش (۸شوال ۱۳۲۴ه.ق)، درست پنجاه روز پس از تاسیس مجلس شورای ملی منتشر شد.

فرمان انتشار این روزنامه را مظفرالدین شاه صادر کرد و طی آن آمده بود که دولت حق سانسور مندرجات روزنامه را ندارد. در صفحه نخست روزنامه اهداف آن چنین بیان شده بود: «این روزنامه به کلی و مطلق آزاد است و در مباحث و مذاکرات و مشروعات مجلس شورای ملی ایران و کلیه امور پلیتکی و تجارتی و اجتماعی و آنچه راجع به اصلاحات ملکی و امور ملی و مربوط به فواید عامه و عواید نوعیه و دایر به حقوق عالم اسلامیت و اجرای احکام اسلام و مدافعه حدود وطن باشد، با کمال آزادی سخن می‌راند.

مذاکرات یومیه دارالشورای کبری و لوایح و مقالات و آرا و افکار ملت را در موارد مذکوره بالخصوص منتشر خواهد کرد.» روزنامه در هشت صفحه و با چاپ سربی منتشر می‌شد و علاوه بر درج اخبار داخلی و خارجی، تمامی مذاکرات مربوط به مجلس شورای ملی را منتشر می‌کرد. به موجب فرمان مظفرالدین شاه امتیاز این روزنامه به میرزا محسن مجتهد (برادر صدرالعلما) داده شده بود و در صفحه نخست آن علاوه بر نام روزنامه، از میرزا محمدصادق طباطبایی به‌عنوان مدیر آن نام برده شده است و سردبیری نیز برعهده ادیب‌الممالک فراهانی بود. در هفته ۴ شماره از روزنامه مجلس انتشار می‌یافت و قیمت آن یک شاهی بود. این روزنامه منبع بسیار مهمی برای استخراج وقایع مربوط به دوران مشروطه است.