میرزا حسین‌خان سپهسالار در وزارت عدلیه

کدخبر: ۱۱۱۰
میرزا حسین خان سپهسالار طی ۱۰ سال زندگی سیاسی و اجرایی خود تلاش کرد تا به‌عنوان وزیر و صدراعظم، حکومت قانون، دولتی منظم و تغییر نظام سیاسی و اداری، تفهیم محدودیت‌ها و مسوولیت‌ها، اطلاق کلمه ملت به جای رعیت، شناختن حقوق ملت از سوی دولت و برقراری امنیت و عدالت و رفاه را در جامعه تحقق بخشد.
میرزا حسین‌خان سپهسالار در وزارت عدلیه

البته کوشش‌های سپهسالار در وزارت عدلیه ناتمام ماند؛ اما تلاش‌های سپهسالار سبب ترقی جامعه و شناخته شدن حقوق ملت بود که تاثیرات آن را می‌توان در انقلاب مشروطه حس کرد.

عصر سپهسالار از رمضان ۱۲۸۷ ه ق با تصدی وزارت عدلیه آغاز شد و سپس در سال ۱۲۸۸ بر مقام صدارت جلوس کرد و در ذی‌حجه ۱۲۹۸ در مشهد به طرز مشکوکی کشته شد.

سپهسالار طی این دوره سه دشمن اصلی به نام‌های مراد میرزا حسام‌السلطنه، عموی ناصرالدین شاه و حاجی فرهاد میرزا، عموی دیگر ناصرالدین شاه و ظل‌السلطان فرزند ناصرالدین شاه داشت که در کنار درباریان و مستوفیان درجه اول برای حفظ منافع خود، فقط حکومت مطلقه غیرمنتظم را پذیرا بودند.

نتیجه این کشمکش‌ها عزل حسام‌السلطنه از حکومت خراسان، برکناری فرهاد میرزا از حکومت کردستان و محدود کردن اختیارات ظل‌السلطان شد.

منبع: رضا پورحسین چراغی، «نظام قضایی در عصر ناصری با تاکید بر صندوق عدالت و کارکرد آن»، تاریخ روایی، ۱۳۹۶.