کارکردهای چهارسوق در بازار

کدخبر: ۱۰۶۳
چهارسوق، قرارگاه اصنافی بود که راسته خاصی را اشغال می‌کرد و کسب عمومی صنف در آنجا انجام می‌گرفت.
کارکردهای چهارسوق در بازار

همچنین اقامتگاه امیرشب در آن راسته و اقامت کدخدای صنف نیز بود. علامت (علم) هر صنف در چهارسوق خاص آنان مانند علامت محلات شهر در بازارچه محلی نگهداری می‌شد. مجازات‌های نمایشی و پرهیاهو در چهارسوق اجرا می‌شد.

همان‌طور که روملو نشان می‌دهد مجازات خواجه کلان غوریانی دانشمند اهل سنت در سال ۹۴۴ق/  ۱۵۳۸م در چهارسوقی در هرات انجام گرفت.

در کنار بازار اصلی بازارهایی قرار داشت که در محله شهر برپا شده بود و با تسهیلات مشابهی مانند چهارسوق در بازار اصلی ایجاد شده بود.

معمولا تسهیلات بازارچه وقف مسجد آنجا بود. در اصفهان بازارچه ساروتقی (وزیر بزرگ شاه صفی) تسهیلات عمومی ویژه‌ای داشت.

منبع: مهدی کیوانی، پیشه‌وران و زندگی صنفی آنان در عهد صفوی، ترجمه یزدان فرخی، نشر امیرکبیر،‌۱۳۹۲.