بستکیه دبی؛ محله تجار ایرانی

کدخبر: ۱۰۳۳
بستکیه محله‌ای است در شرق شهر دبی که حدود سال ۱۸۹۰م، پس از مهـاجرت تجـار ایرانـی بـه آنجـا تاسیس شده است. این محله در امتداد آبراهه (خور دبی) به طول تقریبی ۳۰۰ متر و با عرض ۱۰۰ متر واقع شده است. محله بستکیه به‌خاطر بادگیرها، درهای چوبی کنده‌کاری شده، گچبری‌های زیبا و چشـم‌نـواز از معروف‌ترین امـاکن جلب گردشگران و محل دیدار میهمانان رسمی در دبی بوده است.
بستکیه دبی؛ محله تجار ایرانی

این مکان هم اکنون به یکی از محله‌های گردشگری و توریستی شهر دبی تبدیل شده است. محله بستکیه به‌دست استادان معمار بستکی و به منظور زندگی و سـکونت تجـار بستکی و نواحی اطراف آن در شهر ساخته شده است. اقتصاد منطقه بستک تا حدود زیادی تحت‌تاثیر اقتصاد کشورهای جنوبی خلیج‌فارس است.

در قـرن نـوزدهم میلادی بازرگانان و تجار بسـتکی در شـهرهای بمبئـی وکلکته هندوستان و همچنـین کراچـی پاکسـتان دارای دفاتر تجاری بودند. چنانکه به گفته عبـاس انجـم روز: «مردم بستک از بازرگانان قـدیمی جهانگیریـه لارسـتان هستند که اکثـرا درکشـورهای هنـد، پاکسـتان، امـارات‌متحـده‌عربـی، قطـر، بحـرین، کویـت و بنـادر شـرقی عربستان سعودی تجارت و کسب و کار دارند و روابط بازرگانی آنها در سطح بین‌المللی است.»

بعـدها بـا جـدا شـدن هنـد و پاکسـتان از همـدیگر و همچنین کشف و اسـتخراج نفـت در کشـورهای عربـی حوزه خلیج‌فـارس و رونـق اقتصـادی و تجـاری آن مناطق، بازرگانان بستکی دفاتر تجاری خـود را بـه ایـن کشورها منتقـل کردنـد. رونـق تجـارت بسـتک تاسـال ۱۷۸۶ م ادامه داشت ولی پـس ازآنکـه حکـام بستک بر بنادر لنگه، مغویه وکنگ دست یافتنـد، تجـار بستک کم‌کم به بندر لنگه و سواحل خلیج‌فارس نقـل مکان کردند.

به هرحال دوران اوج و شـکوه بسـتک و نواحی اطراف آن تا سال ۱۳۰۰ ه. ق بوده است که پس ازآن به سرعت روبه افول نهاد. تجار بستکی بعدها بنا به دلایل مختلف درآن کشـورها ماندگار شدند اما به‌رغم اینکـه خـود آنهـا و حتـی نوادگان آنها بسـتک را ندیـده‌انـد، بـا سـرزمین آبـا و اجدادی خود در ارتباط مداوم هستند. درحـال‌حاضـر بسیاری از اهالی بستک جهت کسب‌وکار و امرارمعاش به کشورهای حوزه خلیج‌فارس سفر می‌کنند.

بسـیاری از طرح‌های عمرانـی همچـون آسـفالت در جاده‌هـای مختلف بین شـهری و روسـتایی، احـداث شـبکه بـرق، ساخت مدرسه، بیمارستان، درمانگاه و غیـره در منـاطق مختلف بستک بـا همـت و هزینـه همـین تجـار سـاکن کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس به انجام می‌رسد.

- پژوهش‌های تاریخی (علمی- پژوهشی) دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشگاه اصفهان دوره جدید، سال چهارم، شماره سوم، پاییز ۱۳۹۱، نوشته حبیب‌الله سعیدی‌نیا، عبدالرزاق ملکی